Welcome / Croeso

Welcome to LX Laser Clinic, a specialist Laser Clinic situated in the seaside town of Penarth, Vale of Glamorgan. Take your time, look around, and learn a bit more about us and our services. Please contact the clinic if you have any questions, to discuss treatment options or to book yourself in for a free no obligation consultation. We'd love to hear from you. LX Laser Clinic is registered with Health Inspectorate Wales (HIW).


Croeso i LX Laser Clinic, clinig laser arbenigol wedi'i lleoli yn nhref glan môr Penarth, Bro Morgannwg. Cymerwch eich amser i edrych o gwmpas, a dysgu ychydig mwy amdanom ni a'n gwasanaethau. Cysylltwch â'r clinig os oes gennych unrhyw gwestiynau, i drafod opsiynau triniaeth neu i wneud apwyntiad am ymgynghoriad di-rwymedig. Carem glywed gennych chi. Mae'r clinig wedi ei gofrestru gyda Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC).

LX LASER CLINIC

Services / Gwasanaethau

Hair Removal, Tattoo Removal, Photorejuvenation, Pigmentation (eg Sun damage, Age spots, Freckles), Vascular (eg Broken Capillaries, Rosacea), Laser Carbon Facials (Hollywood Peel), Steam Facials.


Gwaredu Blew, Gwaredu Tatŵ, Adnewyddu’r Croen, Trin Pigmentiad, Triniaeth Fasgwlaidd, Triniaeth Garbon i’r Wyneb, Triniaethau Stêm i'r Wyneb.

Events / Digwyddiadau

Skincare Sundays!

Book in for a Carbon Laser Peel (Hollywood peel) on a Sunday for only £50 (normally £70)


Sul Gofal Croen!

Gwnewch apwyntiad am driniaeth garbon i'r wyneb ar ddydd Sul am £50 (£70 fel arfer)

Testimonials / Geirda

We love hearing what you have to say about your experience with us, why not leave a review on our Facebook page.


Rydym wrth ein bodd yn clywed yr hyn sydd gennych i'w ddweud am eich profiad gyda ni. Beth am adael adolygiad ar ein tudalen Facebook.

Offers / Cynigion

OCTOBER OFFER - 1/2 price underarm hair removal (subject to suitability). 6 sessions for only £127.50 working out at only £21.25 per session. Contact the clinic to book your free, no obligation consultation and get next Summer ready! Offer ends OCT 31st 2019


CYNNIG MIS HYDREF - Cynnig hanner pris ar waredu blew o dan y ceseiliau. (Yn ddibynnol ar addasrwydd) 6 sesiwn am £127.50 sef dim ond £21.25 y tro. Cysylltwch â'r clinig i wneud apwyntiad am ymgynghoriad am ddim yn barod at Haf nesaf! Cynnig yn dod i ben Hydref 31ain

News / Newyddion

Thrilled to announce that we are now official stockists for Medik8® - an award winning global skincare brand sold exclusively by skincare experts, pioneering the trend for results based products. We also offer their cosmeceutical grade facials. The Medik8® foundations are deep-rooted in science with products specifically formulated to target skin ageing, acne, redness, pigmentation and dryness. Their unique approach earns Medik8® recommendations from leading doctors, dermatologists, nurses and therapists around the world. Please see treatment menu and price list for more details.


Hapus iawn i gyhoeddi ein bod yn nawr yn gwerthu cynnyrch cwmni Medik8®. Triniaethau i'r wyneb cosmetig-feryllol hefyd ar gael sy'n targedu croen sy'n heneiddio, plorod, cochni, pigmentiaid a chroen sych. 

FAQs

Further information leaflets about all our Laser / IPL treatments.


Taflenni gwybodaeth pellach am ein holl driniaethau Laser / IPL.

Video / Fideo

Some information about the Clinic's M22 Laser and IPL machine used by physicians worldwide.


Gwybodaeth pellach am beiriant M22 LX Laser Clinic a ddefnyddir gan feddygon ledled y byd.

services / Gwasanaethau

image42

Hair Removal / Gwaredu Blew

A safe, non-invasive treatment that permanently reduces hair growth, resulting in smooth, beautiful skin. Our unique medical grade IPL technology (by the inventors of IPL technology Lumenis) targets the hair follicles, and impacts their ability to grow hair.  


Triniaeth ddiogel, an-ymledol sy'n lleihau twf gwallt yn barhaol, gan arwain at groen llyfn, hardd. Mae ein technoleg IPL unigryw (gan ddyfeiswyr IPL Lumenis) yn targedu'r ffoliglau gwallt, sydd yn effeithio ar eu gallu i dyfu gwallt. 

image43

Carbon Facials / Triniaeth Garbon

This treatment is also known in the beauty world as a "Hollywood Peel" due to its celebrity following. A layer of liquid carbon is applied to the skin, where it penetrates deep into the pores. When the laser is passed over the area it destroys the carbon, taking dead skin cells, contaminants and oil with it. 


Mae haen o hylif garbon sy'n treiddio'n ddwfn i'r mandyllau, yn cael ei ddefnyddio i orchuddio'r croen. Pan fydd y laser yn cael ei ddefnyddio dros yr ardal mae'n dinistrio'r carbon, gan gymryd celloedd croen marw, halogion ac olew ag ef. Triniaeth effeithiol iawn

image44

Tattoo Removal / Gwaredu Tatŵ

Removal of black, blue and other dark tattoos, either amateur or professional. The Q-Switch technology (FDA cleared) enables optimal tailoring of the treatment according to the type of the tattoo, to effectively target the dark  pigment and destroy it. 


Gwaredu tatŵs du, glas a lliwiau tywyll eraill, naill ai amatur neu broffesiynol. Mae'r dechnoleg Q-Switch (wedi'i gymeradwyo gan yr FDA) yn ein galluogi i deilwra'r driniaeth yn ôl y math o datŵ, i dargedu'r pigment inc tywyll yn effeithiol a'i ddinistrio.

services / gwasanaethau

image45

Photorejuvenation / Adnewyddu'r Croen

Remarkable results using the gold standard M22 IPL and Q-switched Nd:Yag Laser system offering you remarkable results on a range of skin concerns such as age and sun spots, freckles, rosacea and broken capillaries. 


Gallem gynnig canlyniadau gwych ar ystod o bryderon croen fel smotiau oedran ac haul, brychni, rosacea a capilarïau wedi'u torri gan ddefnyddio'r system IPL a Laser Qswitched Nd:Yag byd enwog yr M22 gan gwmni Lumenis. 

image46

Acne / Plorod

An effective gentle treatment that addresses both the p.acne bacteria, as well as the pigmentation and redness of your skin. Using innovative notch filter technology especially designed for inflammatory acne stages, unique medical grade M22 IPL technology utilises flashes of light over the treatment area triggering biochemical response that will eventually kill the bacteria within the pores. It is a non-invasive solution for inflammatory acne with less collateral effects than oral medication. 


Triniaeth ysgafn effeithiol sydd nid yn unig yn mynd i'r afael â'r bacteria p.acne, ond hefyd unrhyw pigmentiad a cochni sy'n bresennol yn eich croen. Mae IPL gradd-feddygol yn ddatrysiad an-ymledol ar acne llid gyda llai o gil-effeithiau cyfochrog na meddyginiaeth. 

image47

Facials / Triniaethau i'r Wyneb

Not everyone is suitable for laser and IPL treatments. LX has you covered. From our signature Luxury hour long steam facial - including a deep cleanse, exfoliation, steam (extraction if required) facial massage, mask, tone, moisturise and eye cream. All our facials are performed using cruelty free products that contain effective botanical extracts renowned for their true benefits to the skin, offering an array of specialised treatments to address the individual preferences and skin’s changing needs. Express facials and Facial/Body massage combo treatment also available.


Nid yw pawb yn addas ar gyfer derbyn triniaethau laser ac IPL, mae'r clinig hefyd yn cynnig triniaeth moethus i'r wyneb, sy'n cynnwys -  Glanhau dwfn, diblisgo, stêm, (echdynnu os oes angen). tylino lymffatig i'r wyneb, mwgwd, tôn, lleithio ac eli llygaid.

Perfformir ein holl triniaethau i'r wyneb gan ddefnyddio cynnyrch di-greulondeb gyda cynhwysion botanegol effeithiol sy'n enwog am eu gwir fuddion i'r croen, mae hyn yn ein galluogi i gynnig amrywiaeth o driniaethau arbenigol i fynd i'r afael â dewisiadau personol ac anghenion newidiol y croen.

 Mae triniaeth wyneb sylfaenol a triniaeth sy'n cyfuno triniaeth i'r wyneb a tylion'r corff hefyd ar gael.Price List / PrisiauAll Prices to be confirmed at consultation

ABOUT LX LASER CLINIC

image48

Values / Gwerthoedd

LX LASER CLINIC provides a specialist, professional treatment facility in which customers can feel relaxed and safe in an environment that understands and is considerate to their needs. Offering a bespoke experience, working together with clients to enhance their physical appearance and build on their inner and outer beauty and confidence.


Mae LX LASER CLINIC yn darparu triniaethau arbenigol, proffesiynol lle gall cwsmeriaid ymlacio a teimlo'n ddiogel mewn amgylchedd sy'n ystyriol a sy'n deall ei hanghenion. Rydym yn cynnig profiad personol, gan weithio gyda chleientiaid i wella eu hymddangosiad corfforol ac i adeiladu ar eu harddwch a'u hyder allanol a mewnol.  

image49

The Clinic / Y Clinig

LX Laser Clinic is located within Ishi Aesthetics just off the high street in Penarth, Vale of Glamorgan. We are registered with Health Inspectorate Wales - the independent inspectorate and leading regulator of all healthcare in Wales with a primary focus on: 'Making a significant contribution to improving the safety and quality of healthcare services in Wales.' The clinic  has invested in the latest technology from internationally renowned company Lumenis. The M22 laser platform, used by physicians around the world, offers numerous aesthetic laser solutions on a variety of conditions with great results, and has featured in OK Magazine, Tatler and also ITV's 100 Years Younger. 


Mae LX Laser Clinic wedi ei leoli oddi fewn i Ishi Aesthetics nepell o'r stryd fawr ym Mhenarth, Bro Morgannwg. Mae'r clinig wedi ei gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru - yr arolygiaeth annibynnol sydd yn goruchwilio pob  darparwr gofal iechyd yng Nghymru gyda phrif ffocws ar: 'Gwneud cyfraniad sylweddol at wella diogelwch ac ansawdd gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru.' Mae'r clinig wedi buddsoddi yn y dechnoleg ddiweddaraf gan gwmni byd enwog Lumenis. Mae'r peiriant M22, a ddefnyddir gan feddygon ledled y byd, yn cynnig nifer o driniaethau IPL a laser esthetig ar gyfer amrywiaeth eang o gyflyron gyda chanlyniadau gwych. Mae'r peiriant wedi ymddangos yn OK Magazine, Tatler a hefyd ar rhaglen deledu ITV - 100 Years Younger.

image50

Laser Therapist / Therapydd Laser

The clinic's owner and senior laser therapist Alison Vaughan Jones holds numerous professional qualifications including a Level 5 in Tattoo Removal, Level 4 in Laser and Light Applications and a Level 4 in IPL Photorejuvenation, Core of Knowledge and Advanced Skin Laser Applications with Manchester University School of Physics and Astronomy, and a Full Beauty Level 3. Alison decided to open LX Laser Clinic following her own journey with IPL and Laser treatments. A PCOS sufferer herself, she has benefited first hand from the positive and impressive results these non invasive treatments can achieve.  


Mae perchennog y clinig a'r therapydd laser Alison Vaughan Jones yn meddu ar nifer o gymwysterau proffesiynol, sydd wedi eu rhestru uchod. Penderfynodd Alison agor y clinig yn dilyn ei siwrnai gyda thriniaethau IPL a Laser. Mae hi ei hun yn dioddef o'r cyflwr PCOS, ac wedi elwa yn bersonol gan y canlyniadau cadarnhaol a thrawiadol y gall y triniaethau anhygoel yma eu cyflawni.testimonials / Geirda

I highly recommend Alison and the clinic, I've had 2 treatments in the last month, both very relaxing and rewarding. Alison has taken the time to try different facial masks/ scrubs to see what best suits my skin. She's also provided great advice regarding skin care moving forward. I look forward to my next visit! ELAIN.


Had a fantastic facial from Alison. My skin was feeling very dry and stressed and I left feeling amazing. The products had a wonderful smell and I especially liked the fact that the facial involved a steam treatment which left my skin feeling lovely and clean. Since the facial my skin is far more hydrated and plump and I'm going back for the same treatment in a few weeks. Diolch Alison! SIONED.


I had a wonderful relaxed and cleansing facial at LX clinic. Loved the feeling of my pores being cleansed & steamed, leaving my skin feeling fresh & supple. I highly recommend this new clinic. CATH.


Have had 2 facials now and can definitely see an immediate improvement in my skin. Looking forward to beginning my laser treatments in August.
Diolch x LEAH.


Alison was great, I had a 90minute back massage and steam facial. She was able to talk through my daily facial regime and suggest ideas, and talk to me about areas of my back that were causing problems and ways in which I could reduce the tightness. Highly recommended. Will be going back soon. Heather


Had a lovely 90minute facial and massage. highly recommended.  Rachael


Had a lovely 90 minute treatment. Back neck shoulder massage and steam facial. Very professional. Didn’t talk unless I wanted too. Lovely lovely kind lady. Face looks so clean and alive !! Very relaxing. Loved the big heavy warm blanket put on my legs when having massage. Highly recommend. So much so I bought 2 more treatments for myself and 1 for my daughter for Xmas present. Amanda


This week I had a wonderful 90 minute massage and facial treatment with Alison. My skin feels wonderful and I'm super relaxed! I'd highly recommend this clinic. Rhian


I highly recommend! The back, neck and shoulder massage was amazing. The facial has really made a difference to my skin and was incredibly relaxing! I left feeling refreshed and relaxed. Katie


Facial arbennig, cymysgedd o ymlacio a thriniaeth croen trylwyr. Fantastic facial, a real treat but also very effective. Angharad


Would highly recommend this clinic, had a massage and a steam facial today they play awesome tunes and are just Lovely x Karis


Amazing! Diolch. Cat


This was my first massarge and facial
it was amazing I came out feeling lovely my face felt fresh as a daisy
excellent service. Alison was lovely and friendly and made me feel at ease
I've booked another session for 6 weeks time definitely recommend. Cheryl.


Loved it here and will be returning v soon. Alison is great- friendly, easy to talk to, knowledgeable and professional. Zoe
image51

Contact Us Cysylltu

07471 164428 lxlaserclinic@gmail.com

Please contact us with any questions, comments, or to book your free, no obligation consultation. 


Cysylltwch â ni gydag unrhyw gwestiynau, sylwadau, neu i drefnu eich ymgynghoriad am ddim.

LX LASER CLINIC

20a Glebe Street, Penarth, Vale of Glamorgan CF64 1EE

07471 164428

Hours / Oriau

Tues/Mawrth: 9am - 9pm

Weds/Mercher: 9am - 6.30pm

Thurs/Iau: 9am - 9pm

Fri/Gwener: 1pm - 6.30pm

Sat/Sad: 9am - 6.30 pm
Sun/Sul: 9am - 6.30 pm


Early morning appointments available on request

Apwyntiadau cynnar ar gael drwy drefnaint

Send Message

Cancel

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.